Особливості інтерпретації концепту воля у проповідях А. Радивиловського

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВОЛЯ У ПРОПОВІДЯХ А. РАДИВИЛОВСЬКОГО

Мельник І. О., студ.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.11

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано концепт «воля», його тлумачення у словниках та у проповідях А. Радивиловського, зіставлено особливості трактування цього концепту в творах А. Радиви- ловського та інших тогочасних авторів, розглянуто інтерпретацію поняття «свободи волі» у XVII столітті та проблему визначення концептів «воля» та «свобода».

Ключові слова: концепт, релігія, проповідь, воля, свобода, розум, бажання.

1.            Арутюнова Н. Д. Воля и свобода. Логический анализ языка. М. : Индрик, 2003. С. 73–99.

2.            Довга Л. М. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля). Київ-Львів: Свічадо, 2012. 342 с.

3. Кубрякова Е. С. Концепт. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : МГУ, 1996. 245 с.

4. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособ. 5-е изд. М. : Флинта: Наука, 2011. 296 с.

5. Петровых Н. М. Концепты воля и свобода в русском языковом сознании. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24059/1/iurg-2002-24-16.pdf

6. Пименова М. В. Метод описания концептуальных структур (на примере концепта надежда). Ученые записки ЗабГГПУ. Филология, история, востоковедение. 2011. С. 85–93. URL: file:///D:/Downloads/metod-opisaniya- kontseptualnyh-struktur-naprimere-kontsepta-nadezhda%20(1).pdf.

7. Пименова М. В. Типы концептов и этапы концептуального исследования. Вестник КемГУ. 2013. № 2 (54). Т. 2. С. 127–

131. URL: cyberleninka.ru.

8. Скаб М. В. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук ; спеціальність 10.02.01 – українська мова. К., 2009. 36 с.

9. Урысон Е. В. Еще раз о свободе и воле. Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. М. : Языки славянской культуры, 2004. 880 с.

10. Яцкевич О. О. Концепт «воля» в українській мовній картині світу: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 українська мова. Харків, 2009.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Беринда – Беринда Памво. Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіе. К.,1627.

Гал. – Галятовський Іоаникій. Небо новоє. Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння / упор. І. П. Чепіга. К., 1985. С. 242–342.

Рад. – Радивиловський Антоній. ВҌнецъ Христовъ. К., 1688. 544 с.

СУМ – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / відп. ред. Д. Гринчишин, М. Чікало / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2013. Вип. 4.

Тимч. – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV– XVII ст. К., Нью-Йорк, 2000. Кн.1, 200 с.

Фасм. – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. СПб., 1996.