Мовна компетенція студентів як основа культури мови: особливості та порушення норми

УДК 811.161.2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.10

Оксана НАЗАРЕНКО, канд. філол. наук, доц.,
Національний університет “Одеська юридична академія”,
Одеса, Україна

ORCID ID: 0000-0002-4697-6100

Надія КАБАНЦЕВА, канд. філол. наук,
Міжнародний гуманітарний університет,
Одеса, Україна

ORCID ID: 0000-0002-5566-407X

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВА КУЛЬТУРИ МОВИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ НОРМИ (pdf)

Присвячено дослідженню мовної компетенції здобувачів вищої освіти як основі культури професійної мови, зосереджено увагу на лексичних порушеннях. Висвітлено різні аспекти дослідження науковців щодо культури мови, мовної норми, мовних та мовностилістичних порад, спрямованих на вдосконалення мови фахового спілкування. Виявлено та проаналізовано найтиповіші лексичні помилки в професійній мові студентів: 1) недоречне вживання паронімів; 2) уживання плеоназмів, надмірних або ж зайвих слів та повторів (тавтології); 3) уживання лексичних росіянізмів, що засмічує літературну форму української мови, призводить до помилок щодо вживання калькування чужих слів, суржику; 4) уживання слів у невластивому або невідповідному для контексту значенні; 5) дослівний переклад фразеологізмів або ж порушення фразеологічної точності; 6) недоречне вживання запозиченої лексики, зокрема англіцизмів; 7) неправильне вживання прийменникових конструкцій, яке виникає через недостатнє знання українських прийменникових моделей. Робота над усуненням лексичних помилок уможливить підвищувати культуру мови студентів, формувати мовну компетенцію, дотримуватися норм літературної мови.

Ключові слова: мовна компетентність, культура мови, лексичні норми, літературна мова, порушення, професійне спілкування.