Лінгвопоетичні параметри панегірика “Еводія” Г. Бутовича

ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАНЕГІРИКА “ЕВОДІЯ” Г. БУТОВИЧА

Грицина С. В., к. філол. н., асист.

ННЦ “Інститут біології та медицини” КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.05

АНОТАЦІЯ

У статті представлений лінгвопоетичний аналіз давнього тексту барокового періоду, зо- крема панегірика “Еводія” Г. Бутовича, що розглядається крізь призму зовнішнього оформлен- ня тексту і внутрішньоструктурних мовних елементів, зумовлених синтезом мислення бароко- вого автора та соціокультурної настанови першої половини XVII cт. З’ясовано соціокультурні обставини появи “Еводії”. Схарактеризовано зовнішнє, орнаментальне оформлення барокової пам’ятки, тобто такі естетичні елементи панегірика, як графічне оздоблення тексту авто- ром та включення різноманітних власне барокових елементів (акровірш, геральдичний вірш, фігурний вірш і т. ін.), а також досліджено внутрішньоструктурні мовні одиниці, зокрема стилістичні фігури та тропи, що створюють естетичний ефект.

Лінгвопоетичні параметри «Еводії» Г. Бутовича, репрезентовані архітектонікою та сти- лістично маркованими мовними одиницями, розкривають специфіку панегірика як оригіналь- ного жанру епохи Бароко та засвідчують особливості виражальних засобів староукраїнської літературної мови першої половини XVII ст.

Ключові слова: лінгвопоетика, бароковий текст першої половини XVII ст., панегірик, ста- роукраїнська літературна мова.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Aleksandrova, O. V. (1996). Jedinstvo pragmatiki i lingvopoetiki v izuchenii teksta khudozhestvennoy literatury. Problemy semantiki i pragmatiki. Kaliningrad. URL: http://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Linguist/probl/01.php.

2. Babeliuk, O. A. (2010). Poetyka postmodernists’koho khudozhn’oho dyskursu: pryntsypy tekstotvorennya (na materiali suchasnoyi amerykans’koyi prozy maloyi formy). Avtoref dys… dokt. filol. nauk. Kyyiv.

3. Bieliekhova, L. I. (2002). Obraznyy prostir amerykans’koyi poeziyi: linhvokohnityvnyy aspekt. Avtoref dys… dokt. filol. nauk. Kyyiv. URL: http://www.disslib.org/obraznyi-prostir-amerykanskoyi-poeziyi-linhvokohnityvnyi-aspekt.html.

4.            Burbelo, V. B. (2012). Suchasna linhvopoetyka: tradytsiyi ta novi orijentyry. Movni i kontseptual’ni kartyny svitu, 38, 88-95.

5. Vil’chyns’ka, T. P. (2008). Kontseptualizatsiya sakral’noho v ukrayins’kiy poetychniy movi ХVII–XVIII st. Ternopil’: Dzhura.

6. Vorobjova, O. P. (2004). Kohnityvna poetyka: zdobutky i perspektyvy. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu imeni V. N. Karazina, 635, 18-22.

7. Hutsuliak, I. H. (2005). Movostyl’ ukrayinskoho poetychnoho baroko. Avtoref dys… kand. filol. nauk. Kyyiv.

8. Zadornova, V. Y. (1992). Slovesno-hudozhestvennoye proizvedeniye na raznykh jazykakh kak predmet lingvopoeticheskogo issledovaniya. Avtoref dis… dokt. filol. nauk. Moskva. URL: http://cheloveknauka.com/slovesno-hudozhestvennoe-proizvedenie-na-raznyh-yazykah-kak- predmet-lingvopoeticheskogo-issledovaniya.

9. Isichenko Ihor, arkhiyepyskop. (2011). Istoriya ukrayins’koyi literatury: epokha Baroko (XVII–XVIII st.). Lviv: Sviatohorets’.

10. Klimovskaya, H. I. (2017). Tonkiy mir smyslov hudozhestvennogo (prozaicheskogo) teksta: metodologicheskiy i teoreticheskiy ocherk lingvopoetiki. Moskva: Flinta.

11. Kosianchuk, O. (2011). Odychna tradytsiya v davn’oukrayins’kiy poeziyi seredyny XVIІ st. (na materiali tvoriv Y. Sedovs’koho ta H. Butovycha). Literatura. Fol’klor. Problemy poetyky, 35, 277-283.

12. Kurhanova, O. Y. (2016). Heral’dychna poeziya yak skladova knyzhkovoyi kul’tury Ukrayiny kintsia XVI – XVII st. Biblioteka. Nauka. Komunikatsiya: formuvannya natsional’noho informatsiynoho prostoru, 149-153.

13. Lipgart, A. A. (2007). Osnovy lingvopoetiki. Moskva: URSS : Komkniga.

14. Slukhay, N. V., Snytko, O. S., Vil’chyns’ka, T. P. (2011). Kohnitolohiya ta kontseptolohiya v linhvistychnomu vysvitlenni. Kyyiv: “Kyyivs’kyy universytet”.