Епістемічна модальність “руськомовних” дискурсивних практик ранньомодерного часу

УДК 811.161.2’04
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.09

Ніка О. І., д. філол. н., проф.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬНІСТЬ «РУСЬКОМОВНИХ» ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ (pdf)

У статті проаналізовано вияви епістемічної модальності в «руськомовних» дискурсивних практиках ранньомодерного часу. Схарактеризовано актуалізацію нових практик у ХVІ–ХVІІ ст., що зумовлені соціокультурними чинниками. Визначено полеміку і проповідництво як нові «руськомовні» дискурси. Обґрунтовано їх спільність і відмінність у реалізації діалогізму, що позначилося на вираженні епістемічної модальності.

На прикладі функціювання дієслівних форм знати, вѣдати, розумѣти, що є виразниками епістемічної модальності, встановлено розширення вказівок на епістемічні модуси полеміста/проповідника і вірян для досягнення ними повноти розуміння і засвоєння релігійних понять, динаміку інтерактивності, персвазійності в дискурсивній діяльності. Визначено звʼязки епістемічної модальності з достовірністю та евіденційністю.

Ключові слова: епістемічна модальність, дієслова, проповідницька і полемічна дискурсивні практики ХVІ–ХVІІ ст., ранньомодерний період в Україні.