Дієслово в мовній та концептуальній картинах світу носіїв англійської мови

УДК 811.111’367.625’37
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2024.1.06

Ірина ДІЛАЙ, канд. філол. наук, доц.
ORCID ID: 0000-0001-9626-290X
е-mаil: iryna.dilay@lnu.edu.ua
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
Львів, Україна

ДІЄСЛОВО В МОВНІЙ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ КАРТИНАХ СВІТУ НОСІЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (pdf)

Розглянуто особливості ментальних репрезентацій дієслова в концептуальній картині світу та їхнє віддзеркалення в мовній картині світу носіїв англійської мови. Окрема увага звернена на етимологію та значення номінації verb в англійській мові. Зокрема, з’ясовано її зв’язок із позначенням слова загалом, що має вияв у відповідних дериватах. Виявлено тенденцію до тлумачення дієслова через його синтаксичну функцію у науковій літературі. Встановлено ключову роль предикатно-аргументної структури, яка відображає мовну картину світу носіїв англійської мови. Натомість концептуальна структура дієслівного значення та його ментальні репрезентації дають уявлення про дієслово в концептуальній картині світу носіїв англійської мови. В наївній картині світу носіїв англійської мови спостерігаємо тенденцію до ототожнення дієслова з дією, вчинком.

Ключові слова: дієслово, англійська мова, ментальні репрезентації, мовна картина світу, концептуальна картина світу, наукова картина світу, наївна картина світу.

Ліцензія:
Авторське право (с) 2024 Мовні і концептуальні картини світу

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.