Вимоги до оформлення статей

 1. Статті друкуються українською, англійською або російською мовами.
 2. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва вгорі, жирний прямий шрифт, кегль 11, Times New Roman.
 3. Відомості про автора (авторів) через рядок, праворуч:
 4. Ініціал імені, прізвище автора, вчений ступінь, вчене звання – жирний прямий шрифт, кегль 11, Times New Roman;
 5. у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – жирний прямий шрифт, кегль 11, Times New Roman;
 6. якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.
 7. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – через рядок, по центру, жирний прямий шрифт, кегль 11, Times New Roman, прописні літери.
 8. Анотація українською мовою від 3-х рядків – через рядок, жирний шрифт, курсив, кегль 10, Times New Roman. 
 9. Ключові слова – через рядок, жирний шрифт, курсив, кегль 10, Times New Roman.
 10. Текст статті (обсяг – до 0,5 друкованого аркуша / до 20 тис. знаків) – кегль 11, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; приклади виділяються курсивом;

               абзацний відступ – 1,25, поля: верхнє – 2,5; ліве – 3; праве – 2; нижнє – 2,5.

 • Перед прізвищами в основному тексті, ставити лише один ініціал. Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою статті й обовʼязково супроводжувати покликаннями на джерело та сторінку. Покликання подавати у квадратних дужках, наприклад: [1, с.7].
 • Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ 8302:2015 http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf – через рядок, кожне джерело з абзацу, кегль – 10, в алфавітному порядку, прізвище та ініціали авторів – курсивом.
 •  Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії – зліва, прямий шрифт, кегль 10.
 •  Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків, включно із ключовими словами (5–7 ключових слів).
 •  Відомості про авторів через рядок після статті:
 • Ініціал імені, прізвище автора, учений ступінь, вчене звання – жирний шрифт, курсив, кегль 10, Times New Roman;
 • у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – жирний шрифт, курсив, кегль 10, Times New Roman;
 • якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 • назва публікації – через рядок, по центру, жирний прямий шрифт, кегль 10, Times New Roman, прописні літери;
 • текст анотації – жирний шрифт, курсив, кегль 10, Times New Roman.

13. Після анотації – список джерел, транслітерований латиницею.

14. Розрізняти тире (–) і дефіс (-).

15. Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).

16. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.

17. Для викладачів без наукового ступеня, аспірантів, здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження, його відповідність вимогам, що ставляться до праць такого типу. Рецензію підписують науковий керівник і завідувач кафедри/відділу. 

Оформлення списку літератури для розширеної анотації англійською мовою

ЗРАЗОК