Вимоги до оформлення статей

ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

 1. Індекс УДК.
 2. Відомості про автора (авторів).
 3. Назва статті.
 4. Анотація, ключові слова.
 5. Основний текст статті.
 6. Інформація про внесок авторів.
 7. Подяки, джерела фінансування
 8. Список використаних джерел.
 9. Дати надходження до редакції журналу, рецензування, схвалення до друку статті
 10. Переклад відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів.

1. ІНДЕКС УДК

Індекс УДК розміщують у лівому верхньому куті сторінки.

2. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Відомості про автора (авторів) повинні містити такі елементи: ім’я, прізвище; науковий ступінь, вчене звання; унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID; корпоративна е-пошта; основне місце роботи чи навчання на час дослідження (назва установи чи організації), місто, країна.

Автори мають зазначати свою належність до конкретної установи, як подано на її офіційному вебсайті. У комунікації з редакцією журналу просимо використовувати офіційну корпоративну пошту.

Скорочення в назвах наукових ступенів, вчених звань і посад українською та англійською мовами просимо подавати відповідно до Табл. 1.

Таблиця 1

Скорочення в назвах наукових ступенів, вчених звань і посад

Академічні звання

УкраїнськоюАнглійською
акад. НАН УкраїниActive Member of the National Academy
of Sciences of Ukraine
чл.-кор. НАН УкраїниCorresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

Наукові ступені

д-р філол. наукDSc (Philology)
канд. філол наукPhD (Philology)
д-р філософіїPhD

Вчені звання

проф.Prof.
доц.Assoc. Prof.
докторантDoctoral Student
асист.Assist.
ст. наук. співроб.Senior Researcher
ст. дослідникSenior Researcher
мол. наук. співроб.Junior Researcher
наук. співроб.Researcher
асп.PhD Student
ад’юнктPhD Student
студ.Student
бакалаврBachelor
магістрантMaster’s Student
магістрMaster of Arts
ст. викл.Senior Lecturer
викл.Lecturer
провід. наук. співроб.Leading Researcher
голов. наук. співроб.Principal Researcher

3. НАЗВА СТАТТІ

Назва статті має бути однозначною, зрозумілою фахівцям інших галузей, інформативною і конкретною: 5–9 слів, що відповідають змістові статті, без словосполук на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…» тощо. Для оригінальної дослідницької статті бажано до назви додавати дескриптор дослідження, наприклад «перехресне дослідження», «практичне дослідження» (див. детальніше вимоги щодо назви у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

УВАГА! Автори подають два варіанти статті: з інформацією про авторів (файл Автори. Назва статті) та без інформації про авторів (файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

4. АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА

Анотація оригінальної дослідницької статтімає бути структурованою та інформативною й містити такі пункти:

 • Вступ (Background) (передумови, актуальність і мета дослідження).
 • Методи (Methods).
 • Результати (Results).
 • Висновки (Сonclusions).

Див. вимоги до анотації у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів)  і навчальному посібнику Аллана Ґау “Написання ефективного реферату” (розширеної анотації).

Обсяг анотації — не менше від 1 800 знаків і не більше 2 500 знаків (з проміжками).

Кількість ключових слів — 4–8.

Ключові слова не мають повторювати назви статті.

5. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Обсяг основного тексту — від 3 тис. до 8 тис. слів (до 50 тис. знаків), оглядова стаття — від 2 тис. до 5 тис. слів (30 тис. знаків).

Структура статті

Оригінальна дослідницька стаття має бути підготовлена з використанням
IMRAD-структури та містити такі основні елементи:

 • Вступ (Background) (передумови, актуальність, мета та завдання дослідження).
 • Методи (Methods).
 • Результати (Results).
 • Дискусія і висновки (Discussion and conclusions).

Детальні вимоги до кожного із зазначених структурних елементів статті подано в Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей.

Оглядова стаття має бути також підготовлена з використанням IMRAD-структури без розділу “Методи”.

Ілюстрації, таблиці. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами й розміщені безпосередньо в тексті там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа).

До рисунків потрібно дати пояснювальні підписи (під рисунком, окремим абзацом), а до таблиць — тематичні назви (над таблицею, окремим абзацом). Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті статті й зазначати їхній порядковий номер, наприклад: (табл. 1), (рис. 1).

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЕСОК АВТОРІВ

Потрібно зазначити інформацію про внесок авторів у підготовку статті відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy):

 • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
 • Формальний аналіз. Застосування статистичних, математичних, обчислювальних або інших формальних методів для аналізу або синтезу емпіричних даних дослідження.
 • Програмне забезпечення. Програмування, розроблення ПЗ; проєктування комп’ютерних програм.
 • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
 • Валідація даних. Перевірка відтворюваності результатів/експериментів та інших результатів досліджень.
 • Написання (оригінальна чернетка). Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
 • Написання (перегляд і редагування). Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

Наприклад:

Внесок авторів: Ім’я, Прізвище — концептуалізація, методологія; Ім’я, Прізвище — програмне забезпечення, формальний аналіз; Ім’я, Прізвище — валідація даних, написання (оригінальна чернетка); Ім’я, Прізвище — написання (перегляд і редагування).

7. ПОДЯКИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Просимо подякувати всім, хто зробив вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами: координували виконання дослідницької діяльності, надавали ресурси (дослідницькі матеріали, прилади, обчислювальні ресурси або інші інструменти аналізу).

Зазначте всі джерела фінансування. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки ради з медичних досліджень (номер гранту xxxx)».

УВАГА! Якщо фінансування не було, нічого писати не потрібно.

8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічні записи у списку бібліографічних покликань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references (7th Edition).

Джерела у списку використаних джерел не нумерують і подають за абеткою.

Для кожного джерела потрібно зазначати DOI (за наявності).

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаних джерел — References, у якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом,
а, наприклад, кириличним, арабським, китайським тощо, наводять у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного запису в квадратних дужках англійською мовою мову джерела —  [in Ukrainian], [in Chinese] тощо — та додають у квадратних дужках бібліографічний запис мовою джерела. Наприклад:

Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. [Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. Жнець].

У статті українською мовою наводять ДВА списки використаних джерел:

Список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні записи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference).

References англійською мовою (бібліографічні записи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference). У References бібліографічний опис джерел
не романським шрифтом, а, наприклад, кириличним, арабським, китайським тощо, подають у перекладі англійською мовою і зазначають наприкінці бібліографічного запису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела: [in Ukrainian], [in Chinese] тощо. Джерела, написані латиницею, наприклад польською, німецькою, іспанською тощо, залишаємо без перекладу. Наприклад:

Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian].

Bartmiński, J. (2006) Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

ФОРМАТ ПОКЛИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ СТАТТІ

Внутрішньотекстові покликання подають у круглих дужках із зазначенням:

 • прізвища автора (якщо автор один) або перших слів назви праці (для видань без авторів), через кому року публікації і, за необхідності, через кому сторінок після скорочення “с.” (укр. мовою) або “p.” (англ. мовою). Назву праці можна скорочувати, а пропущені слова позначати знаком “три крапки”):

(Freeberg, 2019), (Freeberg, 2019, p. 147), (Freeberg, 2019, pp. 56–57), (Наукова спадщина…, 2017, с. 45), (Проблеми типологічної … лексикології, 2018, с. 184–185);

 • прізвищ усіх співавторів (якщо авторів не більше трьох), року видання:

(Cornell, & Harlow, 2003), (Cornell, & Harlow, 2003, р. 200), (Dormus, Brown, & Bloom, 2013);

 • прізвища лише першого співавтора (якщо авторів понад три), скорочення “та ін.” або “et al.”, року видання):

(Grady et al., 2019), (Назаренко та ін., 2022);

 • прізвища та ініціалів автора, року видання (якщо у статті є покликання на роботи авторів з однаковим прізвищем, опубліковані того самого року):

(Reinberg, Т., 2005);

 • прізвища автора, року видання першої роботи, року видання наступної роботи (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані в різні роки прізвище автора не дублюють):

(Gibson, 2007, p. 115; 2010, pp. 73–75);

 • прізвища автора, року видання, малої латинської літери після року видання (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року):

(Gibson, 2005a; 2005b; 2005c);

 • із зазначенням номера або назви (якщо нема номера) частини електронного джерела (тому, частини, розділу тощо) через кому після року публікації, якщо сторінки не пронумеровано.

(Brown, 2017, vol. 2).

Покликання на кілька джерел водночас подають через крапку з комою в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела або назви праці для видань без автора. Наприклад, дослідники вивчали певну проблему:

(Freeberg, 2019; Grady et al., 2019).

Основна частина покликань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5–7 років видання. Список літератури має не менше як на 30 % містити статті, опубліковані у рейтингових журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Самоцитування не повинно перевищувати 15 % від загальної кількості цитованих джерел.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ за APA style references

Книжкове видання

Автор, A. A. (рік публікації). Назва книги. Видавництво.

Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

Для електронних книг або книг, які мають електронні версії, наприкінці бібліографічного опису зазначають URL, наприклад:

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.
https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.

Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі.
2-ге вид., переробл. і доповн. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/ zhenchenko-maryna-tsyfrovi-transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/

Стаття в журналі

Автор, A. A. (рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер випуску), сторінки. URL

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Презентація на конференції

Автор, A. A. (рік, місяць, дата проведення конференції). Назва презентації [Презентація на конференції]. Назва конференції, місце проведення конференції. URL

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції

Автор, A. A. (рік). Назва публікації. В Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції: Число. Назва (сторінки). Видавець. URL

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

Батрак, А. К. (2015). До питання про мораторій на відчуження земельних ділянок. У Д. В. Санніков, І. В. Ігнатенко, А. П. Гетьман, М. В. Шульга (Ред.), Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права (с. 42–45). Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. http://nauka.nlu.edu.ua/download/ zemelnoe2015.pdf

Дисертація

Опублікована

Автор, A. A. (рік). Назва дисертації [Тип роботи, Університет]. База даних. URL

Корхова, М. М. (2015). Продуктивність сортів пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України [Дис. канд. с.-г. наук, Миколаївський національний аграрний університет]. Інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету. http://dspace.mnau.edu.ua /jspui/handle/123456789/2677

Moss, C. L. (2015). Expanded internet art and the informational milieu (Publication No. 3740855) [Doctoral dissertation, New York University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI

Неопублікована

Автор, A. A. (рік). Назва дисертації [Неопубл. тип роботи]. Назва університету, де захищено дисертацію.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Лісовський, С. А. (2004). Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України [Неопубл. дис. д-ра геогр. наук]. Інститут географії Національної академії наук України.

Автореферат

Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. ENPUIR. http://enpuir.npu.edu.ua /handle/123456789/28228

Нормативно-правові акти, стандарти

Про забезпечення функціонування української мови як державної. (2019). Закон України від 25.04.19. № 2704-VIII. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2704-19

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (ISO Standard № 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних описів можна також подивитися у:Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел.

Для коректного складання бібліографічних описів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

9. ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ, РЕЦЕНЗУВАННЯ, СХВАЛЕННЯ ДО ДРУКУ СТАТТІ

Наприкінці статті подають інформацію у форматі:

Отримано редакцією журналу / Received:

Прорецензовано / Revised:

Схвалено до друку / Accepted:

10. ПЕРЕКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ), НАЗВИ СТАТТІ, АНОТАЦІЇ, КЛЮЧОВИХ СЛІВ

Інформацію про назву статті, відомості про автора (авторів), анотацію (не менше 1800 знаків) та ключові слова статті в перекладі англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку використаних джерел.

Наприкінці кожної статті після перекладів назви статті, відомостей про автора (авторів), анотації та ключових слів статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей робимо заяву:

ДЛЯ ОДНОГО АВТОРА

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; в рішенні про публікацію результатів.

ДЛЯ ДВОХ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; в рішенні про публікацію результатів.

Оформлення списку літератури для розширеної анотації англійською мовою

Вимоги до технічного оформлення статті

Приклади оформлення бібліографічних описів за APA STYLE REFERENCES

ЗРАЗОК