Вербалізація міфологеми червоного кольору в поетичній мові Олексія Довгого

УДК 811.161.2’42:821.161.2-1.08.09:7.046Довгий О.
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.06

Олександр СТРОКАЛЬ, канд. філол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0002-9229-2711

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО (pdf)

У дослідженні проаналізовано особливості мовного вираження міфологеми червоного кольору на матеріалі поетичних текстів Олексія Довгого. Охарактеризовано граматичні, смислові, стилістичні та
індивідуально-авторські характеристики вживання мовних одиниць на позначення реалій, пов’язаних із розгляданою міфологемою. У статті наголошено на особливій функції мовних одиниць, які позначають реалії, асоційовані з червоним кольором, у поетичних текстах Олексія Довгого. Аналізовані одиниці було згруповано відповідно до їхніх граматичних характеристик, будови та семантики. З’ясовано, що лексеми на позначення міфологеми червоного кольору та реалій, пов’язаних із нею, беруть участь у створенні в аналізованих поетичних текстах низки художніх образів та мотивів, які значно розширюють межі семантичного наповнення зазначеної міфологеми. Під час дослідження було з’ясовано, що в численних авторських контекстах міфологема червоного кольору асоціюється з образами ідеального локусу, змін, перетворень, революцій і воєн, а також із почуттям любові та жіночою красою. Відзначено, що вербалізатори ідеального локусу часто у свідомості ліричного героя пов’язуються із образами сонця; лексеми на позначення змін часто асоціюються з образами вогню, ран та крові; слова, які у свідомості ліричного героя пов’язані з коханням та жіночою красою, містять у своєму складі семантичні вказівки на різного типу відтінки червоного кольору.

Ключові слова: червоний колір, міфологема, символ, сакральний локус, мовна картина світу, поезія Олексія Довгого.