Вербалізатори чорного кольору в поетичному міфі Олексія Довгого

УДК 811.161.2’42:821.161.2-1.08.09:7.046Довгий О.
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2024.1.08

Олександр СТРОКАЛЬ, канд. філол. наук, асист.
ORCID ID: 0000-0002-9229-2711
е-mаil: omstrokal@gmail.com
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ВЕРБАЛІЗАТОРИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ В ПОЕТИЧНОМУ МІФІ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО (pdf)

Вступ. Лексеми на позначення кольорів виступають унікальним мовним матеріалом, у якому відображено колективний досвід людства та етносу. У поетичному тексті такі одиниці є виразниками авторського стилю. Мета – охарактеризувати особливості лінгвальної експлікації чорного кольору та пов’язаних із ним реалій на матеріалі поетичних текстів Олексія Довгого. Завдання – розглянути граматичні, семантико-стилістичні індивідуально-авторські характерис-
тики уживання мовних одиниць на позначення міфологеми чорного кольору та низки образів, асоційованих із нею.

Методи. загальнонаукові (описовий із прийомами аналізу й синтезу, індукції і дедукції, класифікації і систематизації); спеціальні лінгвістичні (концептуальний аналіз, лінвостилістичний та лінгвопоетичний аналіз).

Результати. Наголошено на особливій ролі поетичних текстів у відображенні тим чи іншим автором світоглядних уявлень ліричного героя – представника відповідної етнокультури. Розглядані одиниці-
експліканти було згруповано та проаналізовано за низкою граматичних, словотвірних і семантико-стилістичних ознак. У дослідженні зазначено, що низка мовних одиниць – вербалізаторів згаданої міфологеми – використовується митцем для створення як позитивно, так і негативно конотованих образів. З-поміж лексем із виразно позитивною семантикою автор статті виокремлює одиниці, які позначають образи рідної землі та вроду української жінки. Негативно марковані одиниці, як показало дослідження, уживаються митцем для експлікації мотиву смерті, загибелі, наруги чи війни. Також у поетичних контекстах О. Довгого згадані лексеми можуть використовуватися для репрезентації мотиву одвічної боротьби сил добра і зла, представленого в межах одного зображуваного поетом сюжету.

Висновки. Обґрунтовано важливість уживання в поетичному тексті лексем на позначення реалій чорного кольору. Акцентовано на своєрідній біполярності актуалізованих відповідними колоремами художньо-авторських образів.

Ключові слова: чорний колір, міфологема, символ, сакральний локус, мовна картина світу, поезія Олексія Довгого.

Ліцензія:
Авторське право (с) 2024 Мовні і концептуальні картини світу

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.