Авторам

Загальні положення

Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу» є рецензованим фаховим виданням, в якому публікуються наукові статті (рецензії), присвячені актуальним питанням лінгвістики і перекладознавства.

Видання платне. Вартість друку однієї сторінки статті (рецензії) – 65 гривень (станом на 01.06.2019). У цю плату за статтю вже включено отримання авторського друкованого примірника збірника.

Для публікації у збірнику приймаються раніше не опубліковані статті (рецензії) українською, англійською або російською мовами.

Збірник наукових праць виходить тричі на рік. Термін подання рукописів: 1) до 1 травня; 2) до 15 листопада поточного року.

Рукописи статей (рецензій), що надсилаються до редколегії, повинні мати:

1. Ліцензійний договір між автором (авторами) статті та редакційною колегією (зразок договору див. на сайті видання).

2. Файл із відомостями про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові повністю; посада, місце роботи; наукове звання, науковий ступінь; контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти); ORCID. Відомості про автора (авторів) подаються двома мовами – українською та англійською.

3. Файл статті обсягом 10–12 стор. (шрифт 11) – до 20 000 знаків, включаючи пробіли.

4. Файл із договором про передачу авторських прав, підписаний автором (авторами) (після схвалення статті й прийняття її до друку).

5. Згідно із загальними вимогами ВАК України до наукових публікацій (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р.,7-05/01), стаття містить такі елементи:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, які розкривають сучасний рівень осмислення наукової проблеми в лінгвістиці.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

4. Формулювання мети статті (постановка завдання).

5. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

6. Висновки дослідження і перспективи наступних досліджень у цьому напрямку.