Авторам

Загальні положення

Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу» є рецензованим фаховим виданням, в якому публікуються наукові статті (рецензії), присвячені актуальним питанням лінгвістики і перекладознавства.

Збірник наукових праць не стягує плату за публікацію статті.

Для публікації у збірнику приймаються раніше не опубліковані статті (рецензії) українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць виходить тричі на рік.

Рукописи статей (рецензій), що надсилаються до редколегії, повинні мати:

1. Файл із відомостями про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові повністю; посада, місце роботи; наукове звання, науковий ступінь; контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти); ORCID ID. Відомості про автора (авторів) подаються двома мовами – українською та англійською.

2. Файл статті обсягом 20 000-35 000 знаків, включаючи пробіли.

3. Згода автора на публікацію статті

Ці файли можна подавати онлайн після реєстрації на сайті збірника наукових праць.

Згідно із загальними вимогами ВАК України до наукових публікацій (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р.,7-05/01), стаття містить такі елементи:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, які розкривають сучасний рівень осмислення наукової проблеми в лінгвістиці.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

4. Формулювання мети статті (постановка завдання).

5. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

6. Висновки дослідження і перспективи наступних досліджень у цьому напрямку.